Diễn đàn Lý Thường Kiệt


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© VietShare.5Forum.Net

ܨღ๖ۣۜBeatsღ๖ۣۜ☆

overall_header admin vào nhận?on Sun Nov 11, 2012 7:43 pm

Tước HiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <!--[if lte IE 6]>
        <style type=&amp;amp;amp;quot;text/css&amp;amp;amp;quot;>
                .post-entry .entry-content img{display: block !important}
                body{background-color: #FFFFFF!important}
          #mudimPanel,.minwidth_IE, #login_popup, #hitskin_preview{display:none!important}
      </style>
  <![endif]-->
  <noscript>
        <style type="text/css">
                .post-entry .entry-content img{display: block !important}
          #left{display:none !important}
          .module .main-content{height: 12.3em !important}
          .toppost_width{width: 290px;}
          .recentWidth{width: 658px;}
          .latest_topics{overflow: hidden !important; height: 12.3em !important}
          .chatbox, .fmviToggle, #checktip .open{display:none}
      </style>
  </noscript>

  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
      function langEV() {
        if ($("html").attr("xml:lang") == "en") {
            return true;
        } else if ($("html").attr("xml:lang") == "vi") {
            return false;
        }
      }
  </script>
  <script src="http://www.fmvi.vn/33629.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->
 
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {

        var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
        var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

        if (width_max > 0)
        {
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            if (slid_vert)
            {
              var height_max = h_perso;

              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                    height_max = $(this).height();
                  }
              } );

              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
            }

            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->


   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
    _gaq.push(["_trackPageview"]);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
      ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
      var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>

<body>
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" class="module main">
      <div id="login_popup_title" class="main-head">
         <div class="h3">{SITENAME}</div>
      </div>
      <div class="main-content">
         {LOGIN_POPUP_MSG}
         <div id="login_popup_buttons">
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
               <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
               <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
               <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
            </form>
         </div>
      </div>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->
<script>(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
   <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

   <div class="minwidth_IE">
      <div class="layout_IE">
         <div class="container_IE" style="background: url('http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/page_f10.png') no-repeat scroll center bottom transparent; padding-bottom: 30px;">
            <div class="pun">
                                  <div style="margin:0px 0 0 -5px"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/page_t10.png"> </div>
                                    <center><a href="/forum/"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0" alt="Diễn đàn Lý Thường Kiệt"></a><a href="/t8877-topic#160852" target="_blank"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" height="" width="450"></a></center>
               
<img src="http://www.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/top10.gif">

               <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker_new -->

               <!-- BEGIN switch_ticker -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker -->

               <div id="page-body">
                  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                     <div id="outer-wrapper">
                        <div id="wrapper">
                           <div id="container">
                              <div id="content">
                                                                                    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                                                                                  <div class="navFMvi main-box" style="height: 50px; position: relative; width: 565px"><p><a onclick="history.back(1); return false;" href="#"><img border="0" alt="Quay lại" src="http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/home-i10.png" title="Quay lại"></a>&nbsp;<a href="/"><b>-‘๑’ Cổng chia sẻ Thông Tin Giải trí Trổng Hợp  -‘๑’</b></a>&nbsp;<b></b></p>{NAV_CAT_DESC}</p><div id="loginFancy" class="main-box">      <form action="/login" method="post" name="form_login"><div class="user_login_form center"><p><label><span class="genmed" style="">Tài khoản :</span><input type="text" class="post" size="10" name="username"></label>&nbsp;<label class="Rlogin"><input type="checkbox" class="radio" name="autologin" checked="checked"><span class="gensmall">Ghi nhớ?</span></label></p><p><label><span class="genmed">Mật khẩu :&nbsp;</span><input type="password" class="post" size="10" name="password"></label><label class="Rlogin"><input type="submit" class="mainoption" name="login" value="Đăng nhập"></label></p></div><script type="text/javascript">document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script><input type="hidden" name="redirect" value="/forum"></form>      </div></div>
                                                                                    <!-- END switch_user_logged_out -->
                                                                                      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                                                                  <div class="navFMvi main-box" style="height: 50px; position: relative; width: 565px"><p><a onclick="history.back(1); return false;" href="#"><img border="0" alt="Quay lại" src="http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/home-i10.png" title="Quay lại"></a>&nbsp;<a href="/"><b>-‘๑’ Cổng chia sẻ Thông Tin Giải trí Trổng Hợp -‘๑’</b></a>&nbsp;<b></b></p>{NAV_CAT_DESC}</p><div id="loginFancy" class="main-box"><span class="logi">  {LOGGED_AS}<br><br><br>{LAST_VISIT_DATE}    </div></div>
                                                                                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                                                                                    <div id="pun-head">
                  <div id="pun-navlinks">
                     <ul class="clearfix">
                        <li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
                     </ul>
                  </div>
               </div>
                                 
                                 <div id="main">
                                    <div id="main-content">

<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </div>
                                 </div>
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
                                                           
                    <script type="text/javascript" src="http://scriptfm.googlecode.com/files/select.js"></script>     
                                                         
                                                         
                      <script type="text/javascript" src="http://kingbeats.5forum.net/h11-page"></script>                                 
                                                         
                                                         


chỉn sửa lại banned cho phù hợp
Xem lý lịch thành viên
Trả Lời Nhanh

Message reputation : 0% (1 vote)
Livi_Hoàng

Re: overall_header admin vào nhận?on Sun Nov 11, 2012 7:52 pm

avatar
avatar
Tước HiệuBQT Cao Cấp

BQT Cao Cấp

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
<title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
<meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
<meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
<!-- BEGIN switch_compat_meta -->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
<!-- END switch_compat_meta -->
<!-- BEGIN switch_canonical_url -->
<link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
<!-- END switch_canonical_url -->
{META_FAVICO}
{META}
{META_FB_LIKE}
<meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
{T_HEAD_STYLESHEET}
{CSS}
<!--[if lte IE 6]>
<style type=&amp;amp;amp;quot;text/css&amp;amp;amp;quot;>
.post-entry .entry-content img{display: block !important}
body{background-color: #FFFFFF!important}
#mudimPanel,.minwidth_IE, #login_popup, #hitskin_preview{display:none!important}
</style>
<![endif]-->
<noscript>
<style type="text/css">
.post-entry .entry-content img{display: block !important}
#left{display:none !important}
.module .main-content{height: 12.3em !important}
.toppost_width{width: 290px;}
.recentWidth{width: 658px;}
.latest_topics{overflow: hidden !important; height: 12.3em !important}
.chatbox, .fmviToggle, #checktip .open{display:none}
</style>
</noscript>

<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
function langEV() {
if ($("html").attr("xml:lang") == "en") {
return true;
} else if ($("html").attr("xml:lang") == "vi") {
return false;
}
}
</script>
<script src="http://www.fmvi.vn/33629.js" type="text/javascript"></script>
<!-- BEGIN switch_fb_login -->
<script src="https://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
<script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_fb_login -->

<!-- BEGIN switch_ticker -->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
<script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_ticker -->

<!-- BEGIN switch_ticker_new -->
<script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
/* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
var slid_vert = false;
var auto_dir = 'next';
var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

switch( tickerDirParam )
{
case 'top' :
slid_vert = true;
break;

case 'left':
break;

case 'bottom':
slid_vert = true;
auto_dir = 'prev';
break;

case 'right':
auto_dir = 'prev';
break;

default:
slid_vert = true;
}

$(document).ready(function() {

var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

if (width_max > 0)
{
$('#fa_ticker_content').css('display','block');

$('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
if ($(this).width() > width_item)
{
var ratio = $(this).width() / width_item;
var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
$(this).height(new_height).width(width_item);
}
});

if (slid_vert)
{
var height_max = h_perso;

$('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
if ($(this).height() > height_max)
{
height_max = $(this).height();
}
} );

$('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
$('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
}

$('#fa_ticker_content').jcarousel({
vertical: slid_vert,
wrap: 'circular',
auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
auto_direction: auto_dir,
scroll: 1,
size: {switch_ticker.SIZE},
height_max: height_max,
animation: {switch_ticker.SPEED}
});
}
else
{
$('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
$('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
}
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_ticker_new -->


<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(document).ready(function(){
<!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
pm.focus();
<!-- END switch_enable_pm_popup -->
<!-- BEGIN switch_report_popup -->
report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
report.focus();
<!-- END switch_report_popup -->
<!-- BEGIN switch_ticker -->
ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
<!-- END switch_ticker -->
});

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
<!-- END switch_login_popup -->

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
$(document).ready( function() {
$(window).resize(function() {
var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
var popupWidth = $("#login_popup").width();
var mypopup = $("#login_popup");

$("#login_popup").css({
"left": windowWidth/2 - popupWidth/2
});
});
});
<!-- END switch_login_popup -->
//]]>
</script>
{GREETING_POPUP}
<!-- BEGIN switch_ticker_new -->
<style>
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
text-align:center;
width: 10px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
}
</style>
<!-- END switch_ticker_new -->
{HOSTING_JS}
<!-- BEGIN google_analytics_code -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
_gaq.push(["_trackPageview"]);
_gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

<!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
_gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
_gaq.push(['b._trackPageview']);
<!-- END google_analytics_code_bis -->

(function() {
var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
//]]>
</script>
<!-- END google_analytics_code -->
</head>

<body>
<!-- BEGIN hitskin_preview -->
<div id="hitskin_preview" style="display: block;">
<h1><img src="https://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
<div class="content">
<p>
{hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
<br />
<span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
</p>
</div>
</div>
<!-- END hitskin_preview -->

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
<div id="login_popup" class="module main">
<div id="login_popup_title" class="main-head">
<div class="h3">{SITENAME}</div>
</div>
<div class="main-content">
{LOGIN_POPUP_MSG}
<div id="login_popup_buttons">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
<input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
<input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
<input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
</form>
</div>
</div>
</div>
<!-- END switch_login_popup -->
<script>(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

<div class="minwidth_IE">
<div class="layout_IE">
<div class="container_IE" style="background: url('https://i.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/page_f10.png') no-repeat scroll center bottom transparent; padding-bottom: 30px;">
<div class="pun">
<div style="margin:0px 0 0 -5px"><img src="https://i.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/page_t10.png"> </div>
<center><a href="/forum/"><img src="https://i.servimg.com/u/f36/17/86/43/15/logo10.png" border="0" alt="Diễn đàn Lý Thường Kiệt"></a><a href="/t8877-topic#160852" target="_blank"><img src="https://2img.net/h/i1071.photobucket.com/albums/u502/phamlegiabao12/dfgdfg/c7zeevx50lpvfex5z_zps1504184a.jpg" height="" width="450"></a></center>

<img src="https://servimg.com/u/f36/15/86/65/76/top10.gif">

<!-- BEGIN switch_ticker_new -->
<div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
<div class="module main">
<div class="main-content clearfix">
<div id="fa_ticker_container">
<ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
<!-- BEGIN ticker_row -->
<li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
<!-- END ticker_row -->
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- END switch_ticker_new -->

<!-- BEGIN switch_ticker -->
<div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
<div class="module main">
<div class="main-content clearfix">
<div id="fa_ticker_container">
<div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
<div class="fa_ticker_content">
<!-- BEGIN ticker_row -->
<div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
<!-- END ticker_row -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- END switch_ticker -->

<div id="page-body">
<div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
<div id="outer-wrapper">
<div id="wrapper">
<div id="container">
<div id="content">
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div class="navFMvi main-box" style="height: 50px; position: relative; width: 565px"><p><a onclick="history.back(1); return false;" href="#"><img border="0" alt="Quay lại" src="https://i.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/home-i10.png" title="Quay lại"></a>&nbsp;<a href="/"><b>-‘๑’ Cổng chia sẻ Thông Tin Giải trí Trổng Hợp -‘๑’</b></a>&nbsp;<b></b></p>{NAV_CAT_DESC}</p><div id="loginFancy" class="main-box"> <form action="/login" method="post" name="form_login"><div class="user_login_form center"><p><label><span class="genmed" style="">Tài khoản :</span><input type="text" class="post" size="10" name="username"></label>&nbsp;<label class="Rlogin"><input type="checkbox" class="radio" name="autologin" checked="checked"><span class="gensmall">Ghi nhớ?</span></label></p><p><label><span class="genmed">Mật khẩu :&nbsp;</span><input type="password" class="post" size="10" name="password"></label><label class="Rlogin"><input type="submit" class="mainoption" name="login" value="Đăng nhập"></label></p></div><script type="text/javascript">document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script><input type="hidden" name="redirect" value="/forum"></form> </div></div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="navFMvi main-box" style="height: 50px; position: relative; width: 565px"><p><a onclick="history.back(1); return false;" href="#"><img border="0" alt="Quay lại" src="https://i.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/home-i10.png" title="Quay lại"></a>&nbsp;<a href="/"><b>-‘๑’ Cổng chia sẻ Thông Tin Giải trí Trổng Hợp -‘๑’</b></a>&nbsp;<b></b></p>{NAV_CAT_DESC}</p><div id="loginFancy" class="main-box"><span class="logi"> {LOGGED_AS}<br><br><br>{LAST_VISIT_DATE} </div></div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<div id="pun-head">
<div id="pun-navlinks">
<ul class="clearfix">
<li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
</ul>
</div>
</div>

<div id="main">
<div id="main-content">

<!-- BEGIN html_validation -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

<script type="text/javascript" src="http://scriptfm.googlecode.com/files/select.js"></script>


<script type="text/javascript" src="http://kingbeats.5forum.net/h11-page"></script>
Xem lý lịch thành viên
http://maze-game.forumvi.com
Trả Lời Nhanh

Message reputation : 75% (4 votes)
Livi_Hoàng

Re: overall_header admin vào nhận?on Sun Nov 11, 2012 7:55 pm

avatar
avatar
Tước HiệuBQT Cao Cấp

BQT Cao Cấp

Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<div class="main paged">
  <div class="paged-head clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>+</span> Viết chủ đề mới</a>
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Trả lời chủ đề</a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>{POLL_DISPLAY}<br />
   <div class="main-head clearfix" style="background-color: #993333;border: 0px solid #DDD;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;">
      <p class="h2">
                  <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
                                    <a title="VietShare" target="_blank" rel="nofollow" href="http://vietshare.5forum.net/forum" name="bottom" class="skinVsVer1">&copy; <font color="white">VietShare</font>.<font color="red">5Forum.Net</font></a>
         
            <div style="float:right;font-weight:bold;text-align:right"><span class="ost"><strong>#{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong> - <a href="#" onclick="link_bbcode();return false"><font color=yellow>BBCode</font></a></span> <a target="blank" class="share" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion"><font color=yellow>Chia s?</font></a><div align="center" style="width:600px;display:none; padding-top:6px" ></div></div> 
      
      

  </div><br/>
 
   <div class="main-content-topic2">
      <!-- BEGIN postrow -->
            <div class="main-content-topic">
      <!-- BEGIN displayed -->
            <span class="baigui" style="display:none">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</span>
       
      <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}
         <div class="postmain" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
               <h2>
<a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a>?{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
               </h2>
            </div>
                        <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
               <div class="user">
                  <div class="user-ident" id="userinfo{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative;">
                     <div class="posthead">
<span style="font-size: 10pt; ">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
                     </div>
                     <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="userInfoF">
                                                          <div class="useravatar" style="float: left;"><span class="avatar97">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span></div>
                        <div class="user-info">
                           <div class="manuUserF">
                                                                          <strong><span class="tennick">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></strong>
                              <span class="fmviOnoff">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>                              
                           </div>
                           <dl class="cl" style="float:right; width: 370px;">
                              
                              <!-- BEGIN profile_field -->
                              <dt>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</dt>
                              <dd>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</dd>
                              <!-- END profile_field -->
                           </dl>
                           <div>
                              <span style="color:blue">Phương châm:</span>
                              <marquee class="status"></marquee>
                           </div>
                           <div class="morelink">
                              <a target="_blank" class="Upro5"><img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà</a>
                              <a target="_blank" class="Utopic"><img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết</a>
                              <a target="_blank" class="Ufrien"><img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn</a>
                              <a target="_blank" onClick="javascript:alert('Ðang phát triển')" class="Umoney"><img alt="Tài sản" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/table_10.png" />Tài sản</a>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                     <div class="user-basic-info">
                        <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="useravatar" style="padding: 15px 0 15px 9px">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

                <table width="155px">
                <tr>
                <td>
                <div class="">
                  <fieldset style="border: 1px solid; margin: 5px; padding: 5px 10px;"><legend><b><font color=red>Tước Hiệu</font></b></legend>
                <FONT face="Times New Roman">
                <B>
                <font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#ffffff">
                <marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font>
                </B>
                </FONT>
                  </fieldset>
                </div></td>
                </tr>
                              </table><br />{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <div class="post-entry"><h3 class="psth xs1"> </h3>
                  <div class="entry-content">
                                                  <div>
                                                    <div class="quotene">
    {postrow.displayed.MESSAGE}
    </div>
                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                           <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                           <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                 <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
                                    />
                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 </dt>
                                 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                 <dd>
                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_comment -->
                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 <dd>
                                    <em>
                                       <strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong>
                                    </em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                           </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                                                  </div>
                  </div>
                                        </div>
                                  </div>
            <!-- BEGIN switch_signature -->
            <div class="sig-content">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
            <!-- END switch_signature -->
            <div class="postfoot">
                                  <div class="options-button user-contact"><center>{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}</center>
                  <!-- BEGIN contact_field -->{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
                  <!-- END contact_field -->
               </div>
               <div class="post-options">
            <div style="float: left; left:153px;position:absolute;top:1px;">
                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <div class="vote vote-button" title="Click Để Thích Bạn Này!">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
      <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Like</span></a>
 <!-- END switch_vote -->
      </div>
      <div class="vote vote-button" title="Ghét Bạn Này!">
 <!-- BEGIN switch_vote -->
        <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Dislike</span></a>
 <!-- END switch_vote -->
                                  </div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"></img> Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết! </div>
                                                <!-- END switch_vote_active -->
                                                </div>
                                  <span class="options-button">{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}<a href="#quickreply" onclick="quick($(this))" class="small_textbutton">Trả Lời Nhanh</a>
                  {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                                  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</span></div>
               <div style="clear:both;"></div>
            </div>
         </div>
      
                         
                          <p style="border-bottom: 1px solid #ddd;">
                        <div class="hihi clearfix" style="background-color: #fff;"><font color="black">
<!-- BEGIN switch_vote_active -->       
  <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe> 
<!-- BEGIN switch_no_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_no_bar -->
<!-- BEGIN switch_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_bar -->
  <!-- END switch_vote_active -->
<div style="float:right;font-weight:bold;text-align:right"><span class="ost"><strong>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong> - <a href="#" onclick="link_bbcode();return false">BBCode</a></span> <a target="blank" class="share" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">Chia sẻ</a><div align="center" style="width:600px;display:none; padding-top:6px" ></div></div> 
             
                          </font></div>  </span>
                         
                  </div>
                 
   </div>
                   

      
                <!-- END displayed -->
             
      <!-- END postrow -->
            </div>

  <script type="text/javascript" src=""></script>
   <div class="main-foot clearfix" style="background-color: #993333;border: 0px solid #DDD;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;">
      <p class="h2">
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
      <p class="options options-button">
         <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
         <!-- <input type=&amp;quot;hidden&amp;quot; name=&amp;quot;sid&amp;quot; value=&amp;quot;{S_SID}&amp;quot; />-->
         <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
         <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
         <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
   </div>
  <a name="bottomtitle"></a><br />
   <div class=" clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>+</span> Viết Chủ Đề Mới</a>
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Trả Lời Chủ Đề</a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>
</div>
<p style="padding: 10px 0; text-align: center">«
   <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> Xem bài trước </a>|
   <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> Xem bài kế tiếp </a>»</p>
 
<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
   </div>
   <table class="main-content frm">
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules entry-content">
            {RULE_MSG}
         </td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="ruled"></div>
<a name="quickreply"></a>
<div class="quotenhanh" style="display:none"></div>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div class="fmviToggle" style="width: 300px">
    <div class="main">
        <div class="main-head clearfix">
            <p class="h2" style="width: 220px !important">Quyền hạn của bạn:</p>
        </div>
        <div id="onlinelist">{S_AUTH_LIST}
        </div>
    </div>
</div>
             
              <script type="text/javascript" src="/22469.js"></script>

   
 
<script type="text/javascript"http://phantrungloi123.9forum.net/10607.js >function chvote(a, b) {"Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";return votetrans(b)}$(".c3zvau").each(function () {var a = $(this).text();$(this).html(votetrans(a))});function votetrans(a) {if ("Message not voted" == a) return "<span class='qua'>Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này</span>";var b = parseInt(a.split(" ")[3], 10) / 100,a = parseInt(a.split(" ")[4].substr(1), 10),d = 0 != b ? "<span class=vop>" + Math.round(b * a) + " Thích </span>" : "",c = 0 != b && 1 != b ? ' <span style="color:#C2D5E3">|</span> ' : "",a = 1 != b ? "<span class=vom>" + Math.round(a - b * a) + " Không Thích </span>" : "",b = Math.round(100 * b);return "<span class=no>" + d + c + a + "</span> <span class=qua>Ðánh Giá: " + b + "%</span>"}$(".lvote").click(function () {"c3zplus" == $(this).attr("alt") ? $(this).parent().html("").next().html("") : $(this).parent().html("").prev().html("");var a = $(this).attr("target"),b = $(this).attr("alt"),d = $("." + a).attr("title");$("#" + a).show();$("." + a).html(chvote(b, d));$("#" + a).fadeIn("slow").animate({opacity: 1}, 1500).fadeOut("slow", function () {$("." + a).fadeOut("slow").animate({opacity: 1}, 1E3).fadeIn()});$("." + $(this).attr("target")).removeAttr("title")});</script>

<script type="text/javascript"http://phantrungloi123.9forum.net/11640.js>
    //<![CDATA[
    $('.postbody img').click(function(){$(this).toggleClass('imgmax');});
    //]]>
    </script>
  <script type="text/javascript"http://phantrungloi123.9forum.net/12669.js >
      $(".options-button a").addClass("small_textbutton");
      $(".options-button a[href*='?thank=']").text("Cám ơn");
      $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=quote']").text("Trích dẫn");
      $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=editpost']").text("Sửa");
      $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=delete']").text("Xóa");
      $(".options-button a[href^='/modcp?mode=ip']").text("Xem Địa chỉ IP");
      $(".options-button a[href^='/report?mode=report']").text("Báo cáo");
      $(".options-button a[href^='/report?mode=unlock']").text("Mẫu báo cáo");
      $(".options-button a[href^='/report?mode=lock']").text("Chọn báo cáo");
    </script>
 <script src="http://phantrungloi123.9forum.net/13693.js"></script>
 
Xem lý lịch thành viên
http://maze-game.forumvi.com
Trả Lời Nhanh

Message reputation : 67% (3 votes)
ܨღ๖ۣۜBeatsღ๖ۣۜ☆

Re: overall_header admin vào nhận?on Sun Nov 11, 2012 7:58 pm

Tước HiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1


Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<div class="main paged">
  <div class="paged-head clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>+</span> Viết chủ đề mới</a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Trả lời chủ đề</a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>{POLL_DISPLAY}<br />
  <div class="main-head clearfix" style="background-color: #993333;border: 0px solid #DDD;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;">
      <p class="h2">
                  <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
                                   
            <div style="float:right;font-weight:bold;text-align:right"><span class="ost"><strong>#{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong> - <a href="#" onclick="link_bbcode();return false"><font color=yellow>BBCode</font></a></span> <a target="blank" class="share" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion"><font color=yellow>Chia sẻ</font></a><div align="center" style="width:600px;display:none; padding-top:6px" ></div></div> 
     
     

  </div><br/>
 
  <div class="main-content-topic2">
      <!-- BEGIN postrow -->
            <div class="main-content-topic">
      <!-- BEGIN displayed -->
            <span class="baigui" style="display:none">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</span>
       
      <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}
        <div class="postmain" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <h2>
<a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a>?{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
              </h2>
            </div>
                        <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <div class="user">
                  <div class="user-ident" id="userinfo{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative;">
                    <div class="posthead">
<span style="font-size: 10pt; ">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
                    </div>
                    <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="userInfoF">
                                                          <div class="useravatar" style="float: left;"><span class="avatarcp"><span class="avatarxt">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span></span></div>
                        <div class="user-info">
                          <div class="manuUserF">
                              <strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
                              <span class="fmviOnoff">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>                             
                          </div>
                          <dl class="cl" style="float:right; width: 370px;">
                              <!-- BEGIN profile_field -->
                            <dt>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</dt>
                              <dd>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</dd>
                              <!-- END profile_field -->
                          </dl>
                            <div>
                              <span style="color:blue">Phương châm:</span>
                              <marquee class="status"></marquee>
                          </div>
                          <div class="morelink">
                              <a target="_blank" class="Upro5"><img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà</a>
                              <a target="_blank" class="Utopic"><img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết</a>
                              <a target="_blank" class="Ufrien"><img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn</a>
                              <a target="_blank" onClick="javascript:alert('Đang phát triển')" class="Umoney"><img alt="Tài sản" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/table_10.png" />Tài sản</a>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="user-basic-info">
 
                        <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="useravatar" style="padding: 15px 0 15px 9px"><span class="avatarcp">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span></div>
 <table width="150px">
<tr>
<td>
<div class="">
<fieldset style="border: 1px solid; margin: 5px; padding: 5px 10px;"><legend>Tước hiệu</legend>
<FONT face="Times New Roman">
<B>
<font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#EDEA1F">
<marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font>
</B>
</FONT>
</div></td>
</tr>
</table>                         
                        <p class="rankimg" style="padding:0px"><div class="rankrum">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></p>
 

   
 
                    </div>
                  </div>
              </div>
              <div class="post-entry"><h3 class="psth xs1"> </h3>
                  <div class="entry-content">
                                                  <div>
                                                    <div class="quotene">
    {postrow.displayed.MESSAGE}
    </div>
                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                          <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                          <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
                                    />
                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                </dt>
                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                <dd>
                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_comment -->
                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                <dd>
                                    <em>
                                      <strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong>
                                    </em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                          </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                                                  </div>
                  </div>
                                        </div>
                                  </div>
            <!-- BEGIN switch_signature -->
            <div class="sig-content">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
            <!-- END switch_signature -->
            <div class="postfoot">
                                  <div class="options-button user-contact"><center>{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}</center>
                  <!-- BEGIN contact_field -->{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
                  <!-- END contact_field -->
              </div>
              <div class="post-options">
            <div style="float: left; left:153px;position:absolute;top:1px;">
                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <div class="vote vote-button" title="Click Ðể Thích Bạn Này!">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
      <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Like</span></a>
 <!-- END switch_vote -->
      </div>
      <div class="vote vote-button" title="Ghét Bạn Này!">
 <!-- BEGIN switch_vote -->
        <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Dislike</span></a>
 <!-- END switch_vote -->
                                  </div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"></img> Cám ơn Bạn Ðã Ðánh Giá Bài Viết! </div>
                                                <!-- END switch_vote_active -->
                                                </div>
                                  <span class="options-button">{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}<a href="#quickreply" onclick="quick($(this))" class="small_textbutton">Trả lời nhanh</a>
                  {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                                  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</span></div>
              <div style="clear:both;"></div>
            </div>
        </div>
     
                         
                          <p style="border-bottom: 1px solid #ddd;">
                        <div class="hihi clearfix" style="background-color: #fff;"><font color="black">
<!-- BEGIN switch_vote_active -->       
  <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe> 
<!-- BEGIN switch_no_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_no_bar -->
<!-- BEGIN switch_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_bar -->
  <!-- END switch_vote_active -->
<div style="float:right;font-weight:bold;text-align:right"><span class="ost"><strong>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong> - <a href="#" onclick="link_bbcode();return false">BBCode</a></span> <a target="blank" class="share" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">Chia sẻ</a><div align="center" style="width:600px;display:none; padding-top:6px" ></div></div> 
             
                          </font></div>  </span>
                         
                  </div>
                 
  </div>
                   

     
                <!-- END displayed -->
             
      <!-- END postrow -->
            </div>

  <script type="text/javascript" src=""></script>
  <div class="main-foot clearfix" style="background-color: #993333;border: 0px solid #DDD;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;">
      <p class="h2">
        <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
      <p class="options options-button">
        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />-->
        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
        <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
  </div>
  <a name="bottomtitle"></a><br />
  <div class=" clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>+</span> Viết chủ đề mới</a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Trả lời chủ đề</a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>
</div>
<p style="padding: 10px 0; text-align: center">«
  <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> Xem bài trước </a>|
  <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> Xem bài kế tiếp </a>»</p>
 
         
         
        <div class="fmviToggle">
    <div class="main">
        <div class="main-head clearfix">
            <p class="h2">Bài viết mới cùng chuyên mục
                <span id="chuyenmucnay"></span>
            </p>
        </div>
        <ol style="list-style-type:decimal-leading-zero; padding: 10px 40px" id="cungchuyenmuc"
        class="main-content frm"></ol>
        <div class="main-head clearfix">
            <p class="h2">Bài viết liên quan với
                <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
            </p>
        </div>
        <ol style="list-style-type:decimal-leading-zero; padding: 10px 40px" id="bailienquan"
        class="main-content frm"></ol>
    </div>
</div>
<script type="text/javascript">
    $('.crumbs:first a.nav[href^="/f"]:last').clone().appendTo('#chuyenmucnay');
    var cungchuyenmuc = '.tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"{TOPIC_TITLE}\"), .tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)';
    $.ajax({
        url: '/f{FORUM_ID}-forum',
        success: function (data) {
            if ($(data).find(cungchuyenmuc).length == 0) {
                $('#cungchuyenmuc').prev().remove();
                $('#cungchuyenmuc').remove();
            } else {
                $(data).find(cungchuyenmuc).appendTo('#cungchuyenmuc');
                $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<li></li>");
            };
        },
        error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
            $('#cungchuyenmuc').html('<p><font face="Courier New"><font color="red">Có lỗi xảy ra trong quá trình tải dữ liệu.</font></font></p>');
        }
    });
    var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
    var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
    var bailienquan = '.tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"{TOPIC_TITLE}\"), .tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)';
    $.ajax({
        url: '/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics',
        success: function (data) {
            if ($(data).find(bailienquan).length == 0) {
                $('#bailienquan').prev().remove();
                $('#bailienquan').remove();
            } else {
                $(data).find(bailienquan).appendTo('#bailienquan');
                $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<li></li>");
                $('#bailienquan a.topictitle').each(function () {
                    $(this).replaceWith('<a href="' + $(this).attr("href").slice(0, $(this).attr("href").indexOf("?")) + '" class="topictitle">' + $(this).text() + '</a>');
                });
            };
        },
        error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
            $('#bailienquan').html('<p><font face="Courier New"><font color="red">Có lỗi xảy ra trong quá trình tải dữ liệu.</font></font></p>');
        }
    });
    var partname = location.pathname.slice(1, 5);
    $(".fmviToggle .main .clearfix").prepend('<span class="collapsePost" style="float:right"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_c10.gif" alt="fmClose" /><img style="display:none" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_e10.gif" alt="fmOpen" /></span>');
    $(".collapsePost").each(function (a) {
        $(this).attr("id", "fmvicollapsePost" + partname + a);
        "1" == my_getcookie("fmvicollapsePost" + partname + a) && ($(this).children("img[alt='fmClose']").hide(), $(this).children("img[alt='fmOpen']").show(), $(this).parent().next().hide())
    });
    $(".collapsePost img[alt='fmClose']").click(function () {
        my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 1, 1, 0);
        $(this).hide().next().show();
        $(this).parent().parent().next().slideToggle("slow")
    });
    $(".collapsePost img[alt='fmOpen']").click(function () {
        my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 0, 1, 0);
        $(this).hide().prev().show();
        $(this).parent().parent().next().slideToggle("slow")
    });
</script>

  <div id="specificatii_center" align="center"><ul id="specificatii"><li>•  Không spam. Xem rõ nội quy chung tại <a href="/t18-topic" rel="nofollow"><strong>Đây</strong></a></li><li>• Thể hiện văn hóa bằng cách bấm thanks với các bài viết bạn thích.</li></ul><img id="inchide_specificatii" align="right" onclick="$('#specificatii_center').hide('slow');" src="http://i36.servimg.com/u/f36/11/96/49/61/erase10.png"></div>

         
         
         
         
         
         
<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
  </div>
  <table class="main-content frm">
      <tr>
        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
        <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
        </td>
        <!-- END switch_forum_rule_image -->
        <td class="rules entry-content">
            {RULE_MSG}
        </td>
      </tr>
  </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="ruled"></div>
<a name="quickreply"></a>
<div class="quotenhanh" style="display:none"></div>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div class="fmviToggle" style="width: 300px">
    <div class="main">
        <div class="main-head clearfix">
            <p class="h2" style="width: 220px !important">Quyền hạn của bạn:</p>
        </div>
        <div id="onlinelist">{S_AUTH_LIST}
        </div>
    </div>
</div>
             
              <script type="text/javascript" src="/22469.js"></script>

   
 
<script type="text/javascript">function chvote(a, b) {"Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";return votetrans(b)}$(".c3zvau").each(function () {var a = $(this).text();$(this).html(votetrans(a))});function votetrans(a) {if ("Message not voted" == a) return "<span class='qua'>Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này</span>";var b = parseInt(a.split(" ")[3], 10) / 100,a = parseInt(a.split(" ")[4].substr(1), 10),d = 0 != b ? "<span class=vop>" + Math.round(b * a) + " Thích </span>" : "",c = 0 != b && 1 != b ? ' <span style="color:#C2D5E3">|</span> ' : "",a = 1 != b ? "<span class=vom>" + Math.round(a - b * a) + " Không Thích </span>" : "",b = Math.round(100 * b);return "<span class=no>" + d + c + a + "</span> <span class=qua>Ðánh Giá: " + b + "%</span>"}$(".lvote").click(function () {"c3zplus" == $(this).attr("alt") ? $(this).parent().html("").next().html("") : $(this).parent().html("").prev().html("");var a = $(this).attr("target"),b = $(this).attr("alt"),d = $("." + a).attr("title");$("#" + a).show();$("." + a).html(chvote(b, d));$("#" + a).fadeIn("slow").animate({opacity: 1}, 1500).fadeOut("slow", function () {$("." + a).fadeOut("slow").animate({opacity: 1}, 1E3).fadeIn()});$("." + $(this).attr("target")).removeAttr("title")});</script>
  <script type="text/javascript" src="http://vietshare.5forum.net/16494.js"></script>
 
<script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $('.postbody img').click(function(){$(this).toggleClass('imgmax');});
    //]]>
    </script>
  <script type="text/javascript">
      $(".options-button a").addClass("small_textbutton");
      $(".options-button a[href*='?thank=']").text("Cám ơn");
      $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=quote']").text("Trích dẫn");
      $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=editpost']").text("Sửa");
      $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=delete']").text("Xóa");
      $(".options-button a[href^='/modcp?mode=ip']").text("Xem Ip");
      $(".options-button a[href^='/report?mode=report']").text("Báo cáo");
      $(".options-button a[href^='/report?mode=unlock']").text("Mẩu báo cáo");
      $(".options-button a[href^='/report?mode=lock']").text("Chọn báo cáo");
 
</script>

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
Xem lý lịch thành viên
Trả Lời Nhanh

Message reputation : 50% (2 votes)
ܨღ๖ۣۜBeatsღ๖ۣۜ☆

Re: overall_header admin vào nhận?on Sun Nov 11, 2012 8:02 pm

Tước HiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>
 
<div class="main paged">
  <div class="paged-head clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;
        <!-- END switch_user_authpost -->
 
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>{POLL_DISPLAY}
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">
        <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
      <p class="options options-button">
        <a title="FMvi" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fmvi.vn" name="bottom" class="skinfmvi2">&copy; <font color="green">FMvi</font>.<font color="red">vn</font></a>
      </p>
  </div>
  <div class="main-content topic">
      <!-- BEGIN postrow -->
      <!-- BEGIN displayed -->
      <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
        <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
        <div class="postmain" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <h2>                                           
                  <a href="?showpost={postrow.displayed.U_POST_ID}"><strong>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></a>{postrow.displayed.ICON}
                  <a class="tieudeT" href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a>
              </h2>
            </div>
            <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <div class="user">
                  <div class="user-ident" id="userinfo{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative;">
                    <div class="posthead">
                        <em>{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</em>
                    </div>
                    <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="userInfoF">
                        <div class="useravatar" style="float: left;">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                        <div class="user-info">
                          <div class="manuUserF">
                              <strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
                              <span class="fmviOnoff">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>                             
                          </div>
                          <dl class="cl" style="float:right; width: 370px;">
                              <!-- BEGIN profile_field -->
                              <dt>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</dt>
                              <dd>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</dd>
                              <!-- END profile_field -->
                          </dl>
                          <div>
                              <span style="color:blue">Phương châm:</span>
                              <marquee class="status"></marquee>
                          </div>
                          <div class="morelink">
                              <a target="_blank" class="Upro5"><img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà</a>
                              <a target="_blank" class="Utopic"><img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết</a>
                              <a target="_blank" class="Ufrien"><img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn</a>
                              <a target="_blank" onClick="javascript:alert('Đang phát triển')" class="Umoney"><img alt="Tài sản" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/table_10.png" />Tài sản</a>
                          </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="user-basic-info">
                        <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="useravatar" style="padding: 15px 0 15px 9px">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                        <p class="rankimg" style="padding:11px">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</p>
                    </div>
                  </div>
              </div>
              <div class="post-entry">
                  <div class="entry-content">
                    <div>
                        <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                          <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                          <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
                                    />
                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                </dt>
                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                <dd>
                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_comment -->
                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                <dd>
                                    <em>
                                      <strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong>
                                    </em>
                                </dd>
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                          </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                    </div>
                  </div>
                                        </div>
            </div>
            <!-- BEGIN switch_signature -->
            <div class="sig-content">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
            <!-- END switch_signature -->
            <div class="postfoot">
              <div class="options-button user-contact">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} <!-- BEGIN contact_field -->{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
              </div>
              <div class="post-options">
            <iframe style="display:none" name="vote{postrow.displayed.U_POST_ID}" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>                                         
            <div onmouseover="show_like({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_like({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="FMvi-like">
              <a target="vote{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nolikeplus" onclick="comment_like({postrow.displayed.U_POST_ID})"><p id="FMvi_like{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="likeNone">Thích</p></a>
              <a onclick="report_like({postrow.displayed.U_POST_ID})" target="vote{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nolikeminus">Báo xấu [<font color="red">0</font>]</a>
              <div id="nub{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nub"></div>
              <div id="like{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="commentLike">
                  <span class="closeFMvi_like" style="display:none" onclick="close_like({postrow.displayed.U_POST_ID})"></span>
                  <p></p>
                            <div class="loaddingLike"></div>
                  <em>Gửi một bình luận lên tường nhà {postrow.displayed.POSTER_NAME}<br /></em>
                  <input onkeyup="send_comment(event,{postrow.displayed.U_POST_ID})" type="text" value="" />
              </div>
              <div style="display:none" id="data-link-comment{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
                                                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                                  <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                  <a style="display:none" class="likeplus" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><p class="likeNone">Thích</p></a>
                                                  <!-- END switch_vote -->
                                                  <!-- BEGIN switch_bar -->
                                                  <div style="display:none" class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                                      <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                                      <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                                      <!-- END switch_vote_plus -->
                                                      <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                                      <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                                      <!-- END switch_vote_minus -->
                                                  </div>
                                                  <!-- END switch_bar -->
                                                  <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                  <a style="display:none" class="likeminus" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">Báo xấu</a>
                                                  <!-- END switch_vote -->
                                                <!-- END switch_vote_active -->
                                          </div>
                                   
                                                <span class="options-button">
                                                  <a href="javascript:vol(0)" onClick="delpre();repfmvi($(this))"><img alt="Trả lời nhanh" title="Trả lời nhanh" src="http://i46.servimg.com/u/f46/15/26/55/24/quickr10.gif" /></a> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}                                                   
                                            </span>
                                    </div>
              <div style="clear:both;"></div>
            </div>
        </div>
      </div>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
  </div>
  <hr id="first-post-br" />
  <div class="main-content topic">
      <!-- END first_post_br -->
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
      <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
  </div>
 
  <div class="main-foot clearfix modBottom">
      <p class="h2">
        <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
      <p class="options options-button">
        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />-->
        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
        <!-- END viewtopic_bottom -->
                &nbsp;&nbsp;<a title="FMvi" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fmvi.vn" name="bottom" class="skinfmvi2">&copy; <font color="green">FMvi</font>.<font color="red">vn</font></a>
      </p>
  </div>
  <a name="bottomtitle"></a>
  <div class="paged-foot clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;
        <!-- END switch_user_authpost -->
 
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>
</div>
<p style="padding: 20px 0; text-align: center">«
  <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> Xem bài trước </a>|
  <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> Xem bài kế tiếp </a>»</p>
 
<div class="fmviToggle">
  <div class="main">
      <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">Bài viết liên quan</p>
      </div>
      <ol id="bailienquan" class="main-content frm listVer4"></ol>
  </div>
</div>
 
<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
  </div>
  <table class="main-content frm">
      <tr>
        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
        <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
        </td>
        <!-- END switch_forum_rule_image -->
        <td class="rules entry-content">
            {RULE_MSG}
        </td>
      </tr>
  </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->
 
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
{QUICK_REPLY_FORM}
<div style="display:none" id="quickrepFMvi"></div>
<div style="display:none" id="quickdata"></div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<div class="fmviToggle" style="width: 300px">
    <div class="main">
        <div class="main-head clearfix">
            <p class="h2" style="width: 220px !important">Quyền hạn của bạn:</p>
        </div>
        <div id="onlinelist">{S_AUTH_LIST}
        </div>
    </div>
</div>
<script type="text/javascript">
  imgauth = "http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/writer10.png";
  imgbanned = "http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/banned10.png";
  imgerror = "http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/error_10.jpg";
  gioihanFMvi = 20;
</script>
<script src="http://www.fmvi.vn/20015.js" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
Xem lý lịch thành viên
Trả Lời Nhanh

Message reputation : 50% (2 votes)
Sponsored content
Sponsored content
Tước Hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

  • Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog